Tổ trưởng chuyên môn In

Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 

 

TỔ TRƯỞNG TỔ NGOẠI NGỮ: Thầy Huỳnh Đông Hải

 

TỔ TRƯỞNG TỔ HÓA: Nguyễn Thị Bé Sáu 


TỔ TRƯỞNG TỔ LÝ: Nguyễn Thị Thanh Hồng 

TỔ TRƯỞNG TỔ ĐỊA: Vũ Như Thiên Hương

TỔ TRƯỞNG TỔ SINH:  Thầy Nguyễn Doãn Lý

TỔ TRƯỞNG TỔ SỬ:Đỗ Thị Thanh Thủy 

TỔ TRƯỞNG TỔ TOÁN: Nguyễn Thị Hiến

TỔ TRƯỞNG TỔ VĂN:  Bùi Cảnh Bộ

 TỔ TRƯỞNG TỔ GDCD: Cao Thị Thanh Hương

TỔ TRƯỞNG TỔ KỸ THUẬT:  Thầy Võ Phước Thành 

TỔ TRƯỞNG TỔ TIN HỌC: Nguyễn Thị Thu Hồng 

TỔ TRƯỞNG TỔ TB-TV-HV: Nguyễn Thị Hồng Minh

TỔ TRƯỞNG TỔ Thể dục:  Thầy Nguyễn Tấn Khương

TỔ TRƯỞNG TỔ Giám Thị : Thầy Lã Văn Chính


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: