Thành tích Giáo viên
BÁO CÁO TỔNG KẾT giai đoạn 2009 - 2014 In
BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước BÁO CÁO TỔNG KẾT5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước& nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2009 - 2014 http://www.nguyenthuonghien.edu.vn/namnamnht.html....
 
Năm năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước In
olympic304 BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước & nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2005 - 2009 Thực hiện Hướng dẫn 318/HD-HĐTĐKT ngày 20 tháng 8 năm 2009 và Kế  hoạch 3489/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009 của UBND thành phố về  tổ chức Đại ....