Năm năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước In

 BÁO CÁO TỔNG KẾT

5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước

& nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2005 - 2009

olympic304

Thực hiện Hướng dẫn 318/HD-HĐTĐKT ngày 20 tháng 8 năm 2009 và Kế  hoạch 3489/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009 của UBND thành phố về  tổ chức Đại hội thi đua Thành phố và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ VIII.

Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Trong 5 năm qua trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đã thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua trong nhà trường góp phần tạo động lực thúc đẩy tập thể sư phạm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao chất lượng dạy và học, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Thành lập từ năm 1970 với tên gọi là Trường Trung học Tân Bình và được đổi tên thành Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền từ năm học 1973-1974.

Về cơ sở vật chất:

Nhà trường hiện có: 52 phòng học, 5 phòng Multimedia, 3 phòng thí nghiệm, 4 phòng bộ môn, 3 phòng vi tính, 2 phòng thư viện, 2 hội trường, 1 phòng Y tế, 1 phòng truyền thống và đang tiến hành xây dựng: Nhà thể thao đa năng (800m2), Sân bãi TDTT (8000m2).

Về đội ngũ:

. Tổng số: 150 CB-GV-CNV, trong đó có 120 giáo viên trực tiếp đứng lớp.

          . Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó có 20 Thạc sĩ.

. Chi bộ: 30 Đảng viên (4 Đảng viên dự bị).

      Về học sinh: 2.151 học sinh, chia thành 60 lớp, trong đó có 17 lớp chuyên, 6 lớp Tăng cường Tiếng Anh và 37 lớp thường. Tổng số Đoàn viên học sinh: 1410.

Thuận lợi:

          - Tập thể sư phạm và lãnh đạo nhà trường đoàn kết nhất trí cao, giáo viên nhiệt tình, có trình độ và năng lực chuyên môn tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng nhà trường tiên tiến, hiện đại, nề nếp kỷ cương ngày càng được củng cố đã tạo một động lực mới, một khí thế mới trong phong trào thi đua của nhà trường.

- Cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hiện đại, phục vụ tốt cho các hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường.

- Hầu hết các em học sinh ngoan, có học lực khá giỏi, tích cực và tự giác tham gia các hoạt động chung của nhà trường.  

- Phong trào thi đua trong nhiều năm đã tạo được động lực mạnh mẽ, trở thành đòn bẩy kích thích mọi hoạt động giáo dục toàn diện đạt hiệu quả.

- Nhà trường luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng Trung học, các phòng ban của Sở Giáo dục - Đào tạo, đã tạo được uy tín đối với ngành và địa phương, đặc biệt cha mẹ học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền luôn quan tâm, chăm sóc và đồng hành cùng với nhà trường trong việc giáo dục con em. Địa phương luôn hỗ trợ nhà trường trong xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

Khó khăn:

          - Các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước đối với ngành giáo dục vẫn chưa tạo ra được sự toàn tâm và toàn ý của CB-GV-CNV trong công việc. Có biểu hiện bỏ Công lập sang trường Dân lập, Quốc tế, Công ty cơ quan nước ngoài,...

          - Chất lượng chuyên môn của đội ngũ chưa đồng đều, lực lượng giáo viên dạy chuyên có kinh nghiệm và tâm huyết còn mỏng và thiếu. Độ tuổi trung bình cao, sức khỏe hạn chế và còn tâm lý ngại đổi mới, ngại học tập nâng cao.

- Sân bãi học thể dục thể thao, ngoại khóa gặp nhiều khó khăn.

II. TỔ CHỨC XÂY DỰNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Công tác lãnh đạo xây dựng phong trào thi đua.

- Cấp ủy Chi bộ và Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp chỉ đạo công tác thi đua và được duy trì thường xuyên, phát triển đúng hướng.

- Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị 18-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới.

 - Tuyên truyền trong toàn thể CB-GV-CNV của trường làm cho mọi người nhận thức đầy đủ mục đích ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng là nhằm động viên, khuyến khích mọi thành viên và các tổ chuyên môn của nhà trường năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của trường.

          - Xét thi đua để biểu dương, khen thưởng luôn được tiến hành công khai, dân chủ, kịp thời và đặc biệt coi trọng kết hợp động viên tinh thần với khen thưởng vật chất, có tác dụng động viên các thành viên trong nhà trường tích cực trong mọi hoạt động, nhà trường thực hiện nêu gương theo đúng lời dạy của Bác Hồ “Thưởng phạt phải có tác dụng động viên, nêu gương”. Khen chê rõ ràng, đúng đối tượng.

          Thực hiện tốt công tác khen thưởng động viên chính là  một trong những biện pháp thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng rộng, mạnh, đồng thời cũng là biện pháp quản lý hữu hiệu.

2. Công tác tổ chức:

2.1. Hình thành Hội đồng Thi đua khen thưởng.

          - Ngay đầu mỗi năm học đều ra quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng bao gồm: Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Trợ lý thanh niên, các tổ Trưởng chuyên môn và tổ Trưởng Công đoàn, đại diện Ban Thanh tra nhân dân theo điều lệ nhà trường.

          - Hội  đồng Thi đua - Khen thưởng của trường căn cứ Chỉ thị năm học, các cuộc vận động do ngành và thành phố phát động, tổ chức và cụ thể hóa thành các phong trào thi đua một cách sáng tạo, sinh động và thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của trường, nội dung công tác, gắn với các chủ đề, xây dựng chỉ tiêu phấn đấu theo từng thời gian trong năm học.

2.2. Xây dựng tiêu chí và qui trình đánh giá thi đua.

2.2.1. Xây dựng tiêu chí thi đua.

Đối với giáo viên:

- Nội dung thi đua gắn với việc rèn luyện, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nhà giáo. Thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phấn đấu mỗi thầy cô giáo thực sự là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

- Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng cá thể hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý học sinh. Nghiêm túc thực hiện qui chế chuyên môn. Không dạy thêm - học thêm trái qui định. Phấn đấu không có học sinh yếu kém về đạo đức và văn hóa.

- Giáo dục học sinh tự giác, tích cực tham gia các phong trào thi đua trong nhà trường, nhằm giáo dục lòng nhân ái như : giúp bạn vượt khó, xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực và tham gia các phong trào xã hội nhân đạo khác.

- Mỗi giáo viên tự giác học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ,… với tính thần hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đối với học sinh:

Nhà trường xây dựng nội qui và học sinh thi đua thực hiện nghiêm túc nội qui. Tích cực tham gia các phong trào do nhà trường, đoàn thể phát động như: trung thực trong kiểm tra, thi cử, “nói lời hay, làm điều tốt”, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh đô thị…

2.2.2. Xây dựng qui trình đánh giá thi đua.

          - Thống nhất qui trình đánh giá thi đua trong Liên tịch và Hội đồng sư phạm từ đầu năm học.

          - Từng cá nhân căn cứ nội dung thi đua tự đánh giá, tổ khối chuyên môn xét đánh giá, sau đó đến Hội đồng thi đua xem xét đánh giá.

          - Kết quả thi đua được thông báo công khai trong Hội đồng sư phạm.

          - Riêng đối với học sinh thì căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện được tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ Giám thị, giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm tổng hợp đánh giá.

3. Hình thức thi đua

3.1. Đối với giáo viên.

- Thi đua theo học kỳ và năm học: Mỗi học kỳ căn cứ vào tiêu chuẩn thi đua, CB-GV-CNV được đánh giá theo mức độ hoàn thành để xếp loại A, B, C.    

- Thi đua theo chủ đề: Ngoài tiêu chuẩn thi đua được xây dựng từ đầu năm để đánh giá theo học kỳ, nhà trường còn tổ chức các đợt thi đua theo chủ đề như: Thi đua dạy tốt - học tốt, thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; phong trào “Viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm”, phong trào “Làm đồ dùng dạy học”; cuộc vận động “Mỗi thầy  cô giáo là tấm gương đạo đức và tự học”; phong trào xây dựng “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”; phong trào đổi mới phương pháp dạy của thầy - phương pháp học của trò.

3.2. Đối với học sinh:

          Thông qua hoạt động của Đoàn TNCS tổ chức nhiều đợt và hình thức thi đua phù hợp với các giai đoạn hoạt động của trường và phù hợp với các ngày lễ lớn, các ngày lễ truyền thống trong năm học:

+ Xây dựng nề nếp kỷ cương, tháng an tòan giao thông, giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục học sinh biết tôn trọng và chấp hành pháp luật, là công dân nghiêm túc của ngôi trường văn hóa (5/9-15/10).

+ Tháng trọng điểm đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”. Thiết thực giáo dục học sinh Tôn sư - Trọng đạo. Sống thủy chung - Nghĩa  tình (15/10-20/11).

+ Thực hiện mùa thi nghiêm túc, thi đua học tập và rèn luyện đạo đức chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn nhằm giáo dục truyền thống Yêu nước - Học giỏi - Hiếu nghĩa. Rèn kỹ năng sống cộng đồng (20/11-Tết Âm lịch).

+ Tháng Thanh niên hành động “Rèn đức - Luyện tài”, Làm theo lời Bác Hồ (Sau tết Âm lịch - 26/3).  

+ Phấn đấu nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện tòan diện hòan thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Tháng giáo dục truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn” nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương – 30/4. (26/3 - cuối năm học).  

4. Các hình thức khen thưởng:

          Nhà trường làm tốt công tác khen thưởng, kịp thời ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Khen thưởng đảm bảo công khai, công bằng, chính xác và mang tính động viên, nêu gương cao, thúc đẩy các thành viên của nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Với các hình thức khen thưởng được đề ra như sau:

Giáo viên:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đề nghị cơ quan thẩm quyền công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, thành phố và toàn quốc.

- Tặng thưởng danh hiệu Phụ nữ Hai giỏi đối với CB-GV-CNV nữ đạt thành tích cao trong chuyên môn, khen thưởng giáo viên đạt thành tích trong các phong trào Văn nghệ, Thể dục - Thể thao và các hoạt động khác do Công đoàn và Công đòan ngành phát động.

- Khen thưởng giáo viên đạt thành tích cao trong công tác dạy chuyên, công tác chủ nhiệm. Đặc biệt khen thưởng xứng đáng giáo viên giảng dạy các môn thi tốt nghiệp và giáo viên chủ nhiệm lớp có 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT, nhóm giáo viên có học sinh đạt thủ khoa Tốt nghiệp, Thủ khoa Đại học.

Học sinh:

- Học sinh Giỏi, học sinh Tiên tiến, học sinh Giỏi tiêu biểu nhất Trường, nhất Khối (mỗi học kỳ chọn 4 học sinh xuất sắc tiêu biểu nhất).

- Học sinh giỏi Quốc gia, giỏi Thành phố, giỏi Olympic và đạt giải các cuộc thi khác.

- Học sinh đạt Thủ khoa tốt nghiệp, Thủ khoa Đại học.

- Cán bộ Đoàn xuất sắc, các vận động viên TDTT, các nhóm văn nghệ, tập thể lớp Xuất sắc, Tiên tiến,….

Đặc biệt là Huy chương Vàng Nguyễn Thượng Hiền dành cho học sinh  tốt nghiệp loại giỏi nhằm giáo dục truyền thống học giỏi, tạo động lực cho học sinh các khóa sau phấn đấu tốt hơn.

5. Xây dựng quỹ khen thưởng:

- Kinh phí khen thưởng được thực hiện từ quỹ khen thưởng của đơn vị, theo mức khen thưởng được quy định công khai, minh bạch trong quy chế chi tiêu nội bộ, sẽ được bổ sung, điều chỉnh cho hợp lý từng năm thông qua Hội nghị CBCC (căn cứ vào nguồn thu và mức khen thưởng của giáo viên và công nhân viên).

- Sử  dụng 70% quỹ tự có của trường để chăm lo đời sống và khen thưởng kịp thời, xứng đáng cho CB-GV- CNV và các tập thể đạt thành tích cao trong các hoạt động toàn diện của nhà trường.

- Ban đại diện CMHS vận động hỗ trợ kinh phí, quỹ tự có của nhà trường (10%) và sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội, các mạnh thường quân để khen thưởng động viên học sinh và tập thể học sinh đạt thành tích cao trong học tập và phong trào.

III. KẾT QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA:

Công tác thi đua, khen thưởng đã trở thành hoạt động thường xuyên và có tác dụng thúc đẩy tập thể CB-GV-CNV và học sinh không ngừng phấn đấu, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng nền nếp kỷ cương, môi trường văn hóa sư phạm và đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất trong tập thể sư phạm nhà trường. Với sự nỗ lực của tập thể CB-GV-CNV, sự lãnh đạo sâu sát và tận tình của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong 5 năm qua nhà trường đã đạt được những thành tích nổi bật sau:

Giáo viên:

- 100% CB, GV, CNV đạt Lao động tiên tiến hàng năm.

- 166 Chiến sĩ thi đua cơ sở

- 30 Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.

- 08 Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 03 Giáo viên được vinh dự nhận giải thưởng Võ Trường Toản

- 55 giáo viên nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

- 01 Nhà giáo ưu tú.

Học sinh:

- 100% học sinh lên lớp thẳng, trong đó: Giỏi - 63,3%, Khá - Giỏi: 98,84%, Hạnh kiểm tốt: 95% (trung bình trong 5 năm).

- 100% học sinh đậu tốt nghiệp phổ thông trung học, trong đó: Giỏi - 38,67%, Khá - Giỏi - 77,92% (trung bình trong 5 năm).

- 13 giải Quốc gia, 175 giải Olympic các tỉnh phía Nam, 294 giải thành phố.

- Hơn 90% đậu Đại học - Cao đẳng (có 15 thủ khoa Đại học và 03 thủ khoa TNPT).

Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”, Công đoàn đạt “Vững mạnh xuất sắc”, Tổ chức Đoàn đạt “Cơ sở Đoàn vững mạnh”  nhiều năm liền.

Năm học 2008-2009 trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất.

   Với những kết quả trên, tập thể CB-GV-CNV nhà trường tiếp tục giữ gìn và phát huy những thành quả đã đạt được, xứng đáng là một đơn vị mạnh của ngành giáo dục thành phố.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

          - Cấp ủy Chi bộ, Chính quyền và các Đoàn thể trong nhà trường nhận thức đầy đủ và quán triệt sâu sắc công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường, quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và có sơ kết, tổng kết thì sẽ đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý.

          - Tuyên truyền trong toàn thể CB-GV-CNV của trường hiểu rõ mục đích của công tác thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy các tập thể và cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng các nội dung, tiêu chí, thang điểm thi đua cụ thể, rõ ràng, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế của nhà trường. Tổ chức bình chọn, sơ kết, tổng kết công tác thi đua khen thưởng đúng qui trình, công khai, dân chủ và tuyên dương khen thưởng kịp thời.  

- Thực hiện tốt việc công khai, dân chủ trong nhà trường làm cho nhà trường hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy đội ngũ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

V. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI:

          - Thường xuyên rà soát, bổ sung điều chỉnh các tiêu chuẩn thi đua và các mức khen thưởng cho sát và phù hợp với thực tế từng năm học.

- Cụ  thể hóa một cách sáng tạo, thiết thực, đa dạng phong trào thi đua “Hai tốt” và các phong trào do ngành, thành phố phát động

          - Tạo nguồn và tăng mức khen thưởng nhằm động viên cao hơn, tốt hơn đối với CB-GV-CNV và học sinh.

- Cố gắng thực hiện thưởng tháng lương thứ 13 đối với CB-GV-CNV đạt Lao động tiên tiến - Chiến sĩ thi đua cơ sở cuối năm.

- Làm tốt hơn nữa công tác biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Nhân rộng các gương tiêu biểu của các phong trào thi đua trong giáo viên và trong học sinh.

Công tác thi đua khen thưởng luôn được tập thể lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Tập thể CB-GV-CNV ngày đêm lao động miệt mài, khắc phục mọi khó khăn để vững bước tiến lên những bậc thang mới, vững chắc hơn, đây cũng là động lực thúc đẩy nhà giáo và các thế hệ học sinh của trường lấy năng lực thực chất làm thước đo về tài năng và đức độ cho riêng mình, đoàn kết, hợp tác, tự tin và bản lĩnh.

Tiếp tục giữ vững và phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà trường, xứng đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo, niềm tin của phụ huynh học sinh, cùng với những khen thưởng của lãnh đạo các cấp đã dành cho các cá nhân và tập thể sư phạm nhà trường đã và luôn là điểm tựa khích lệ và tạo thêm nội lực để tập thể sư phạm trường không ngừng phấn đấu, đạt thành tích cao hơn nữa, luôn vì một Nguyễn Thượng Hiền “Tiến bộ - Phát triển - Hiện đại”.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hồ Cam Thanh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: