Công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên tại TP.HCM In

ÑIEÅM CHUAÅN TRUÙNG TUYEÅN VAØO LÔÙP 10 CHUYEÂN

Naêm hoïc 2013 - 2014

TRÖÔØNG

Lôùp chuyeân

Nguyeän voïng 1

Nguyeän voïng 2

 

 

Ñieåm chuaån

Ñieåm chuaån

 THPT chuyeân Leâ Hoàng Phong

Tieáng Anh

39.00

39.50

Hoaù hc

37.00

37.50

Vt lí

39.25

39.50

Sinh hc

38.25

39.00

Tin hoïc

32.25

32.50

Toaùn

38.75

39.25

Tieáng Trung

30.25

31.25

Ngöõ vaên

37.25

37.75

 THPT chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa

Tieáng Anh

36.50

37.25

Hoaù hc

34.25

35.00

Vt lí

35.00

35.50

Sinh hc

34.75

35.50

Toaùn

34.75

35.50

Ngöõ vaên

36.00

36.75

 THPT Nguyeãn Thöôïng Hieàn

Tieáng Anh

36.50

36.75

Hoaù hc

32.00

32.25

Vt lí

33.50

34.00

Toaùn

34.25

34.50

Ngöõ vaên

35.25

35.75

 THPT Gia Ñònh

Tieáng Anh

34.50

35.25

Hoaù hc

31.00

31.25

Vt lí

29.75

30.00

Toaùn

30.75

31.00

Ngöõ vaên

32.50

33.50

THPT Maïc Ñónh Chi

Tieáng Anh

30.00

 

Hoaù hc

25.00

 

Vt lí

24.75

 

Sinh hc

26.00

 

Toaùn

21.00

 

Ngöõ vaên

30.00

 

 THPT Nguyeãn Höõu Caàu

Tieáng Anh

27.00

 

Hoaù hc

23.00

 

Vt lí

21.75

 

Toaùn

23.25

 

 THPT Nguyeãn Höõu Huaân

Tieáng Anh

30.50

 

Hoaù hc

27.50

 

Vt lí

29.50

 

Toaùn

27.00

 

Ngöõ vaên

28.75

 

 THPT Cuû Chi

Tieáng Anh

20.25

 

Hoaù hc

20.75

 

Vt lí

20.50

 

Toaùn

21.75

 

 THPT Trung Phuù

Tieáng Anh

22.75

 

Hoaù hc

20.75

 

Vt lí

21.00

 

Toaùn

25.50

 

 

 

 

 

II. LÔÙP KHOÂNG CHUYEÂN

 

 

 

TRÖÔØNG

 

Nguyeän voïng 3

Nguyeän voïng 4

Ñieåm chuaån

Ñieåm chuaån

 THPT chuyeân Leâ Hoàng Phong

 

30.25

31.00

 THPT chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa

 

29.50

30.00